Gebruiksvoorwaarden

Essity Netherlands B.V.
Arnhemse Bovenweg 120
3708AH Zeist

KvK-nummer: 30135846

Verwijzingen hieronder naar ‘Essity’, ‘ons’ of ‘wij’ zijn verwijzingen naar Essity AB Essity (publ) als aanbieder van deze website (‘site’) tenzij een bepaalde site of andere dienst een andere entiteit vermeldt, waarbij ‘Essity’ zal verwijzen naar een dergelijke entiteit. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op sites en andere diensten die verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden.
 
Essity volgt voor het aanbieden van deze site en deze gebruiksvoorwaarden de Zweedse wetgeving. Aangezien Essity wereldwijde entiteiten omvat, is het zo dat wanneer een ander bedrijf wordt genoemd als de aanbieder van een bepaalde site of service, de nationale wetgeving van het land waarin deze entiteit is gevestigd mogelijk andere of aanvullende regels voorschrijft. In dat geval is de geldende nationale wetgeving van toepassing en wordt deze door de desbetreffende entiteiten in de vereiste mate nagevolgd.

Juridische verklaring

Het materiaal op deze site wordt door Essity geleverd als dienst aan haar klanten en mag enkel voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Enkele kopieën mogen worden gedownload volgens onderstaande voorschriften.
Wanneer u materiaal van deze site downloadt gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de site niet te gebruiken of materiaal ervan te downloaden.

Informatie over handelsmerken

Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Essity, haar gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven of haar licentiegevers of joint venture-partners. De handelsmerken en merknamen van Essity mogen alleen worden gebruikt zoals vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity.
 
Voor elk gebruik van de handelsmerken van Essity in reclame voor en promotie van de producten van Essity is de juiste erkenning vereist.

Beperkt gebruik/Licentie voor enkele kopie

Alle inhoud van deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het eigendom van Essity of de aanbieders van de inhoud en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Onbevoegd gebruik of verspreiding van het materiaal van deze site kan een schending zijn van auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere wetgeving en is onderhevig aan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke sancties.
 
Deze site of een onderdeel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op andere wijze worden geëxploiteerd voor commercieel gebruik dat niet uitdrukkelijk en schriftelijk is goedgekeurd door Essity. U mag één exemplaar van de informatie op de Essity-sites downloaden op één enkele computer voor uw persoonlijke, niet-commerciële, interne gebruik.
 
U mag de informatie niet aanpassen, gebruiken of overdragen voor commerciële doeleinden; noch mag u auteursrechtelijke of andere eigendomskenmerken van de informatie verwijderen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het voorkomen van onbevoegd kopiëren van het materiaal, en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers en aannemers – indien van toepassing – van uw onderneming deze beperkingen navolgen.
 
U bent verantwoordelijk zich te houden aan alle toepasselijke wetten van het auteursrecht. Wij staan u toe kopieën van deze site te maken als noodzakelijke, incidentele handelingen tijdens het bekijken van de site; en u mag een kopie afdrukken voor persoonlijk gebruik van zo veel van de site als redelijk is voor persoonlijke doeleinden. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. U mag deze site niet framen of linken naar een andere pagina dan de startpagina zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Essity verleent u geen expliciet of impliciet recht op grond van patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

Garantiedisclaimer

De informatie die hierin wordt gegeven wordt ‘zoals die is’ geleverd, zonder uitgesproken of geïmpliceerde garantie van welke aard dan ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, de garantie dat het geen inbreuk maakt op intellectueel eigendom, of dat het geschikt is voor een bepaald doeleinde. In het geval dat Essity naar een webpagina van een externe partij linkt, is dat alleen voor het gemak van de gebruikers, en Essity is niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op een dergelijke webpagina.
 
In geen geval is Essity aansprakelijk voor enige schade waaronder, maar niet beperkt tot, schade van winstverlies, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van informatie dat voorkomt uit het gebruik van of het onvermogen om de informatie te gebruiken, zelfs als Essity geïnformeerd is over de mogelijkheid van deze schade.
 
Essity biedt verder geen garantie voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items die in deze informatie kunnen worden opgenomen. Essity kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in deze inhoud of in de producten die daarin worden beschreven. Essity doet geen toezegging om de informatie of ander materiaal dat op deze site is ingevoerd, bij te werken.

Inzendingen door gebruikers

Alle materiaal, informatie of andere communicaties die u overbrengt of op deze site plaatst zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sub-licentieerbaar en niet-merkgebonden (‘communicatie’). Essity heeft geen verplichtingen met betrekking tot de mededelingen.
Essity is vrij om elke vorm van communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken, vrij te geven, te kopiëren, verspreiden, op te nemen in en/of op andere wijze te gebruiken, voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden.
 
Als u uw persoonsgegevens invoert op deze site of op andere wijze aan Essity verstrekt, gaat u er hierbij mee akkoord dat Essity deze gegevens gebruikt ter beoordeling van uw informatie en om de producten en diensten van Essity te verhandelen, inclusief het recht om de gegevens aan externe landen over te dragen en uw persoonsgegevens op het internet te plaatsen. Essity is volgens de Zweedse wetgeving verantwoordelijk voor dergelijke verwerking van persoonsgegevens en u kunt contact opnemen met Essity in geval van onjuiste gegevens of andere problemen met betrekking tot de persoonsgegevens.
 
U mag geen mededelingen plaatsen die als aanstootgevend of in strijd met de privacy van andere personen kunnen worden beschouwd of die als commerciële marketing kunnen worden beschouwd of die op enigerlei wijze onwettig of ongepast is. Essity verwijdert dergelijke berichten zodra we ze ontdekken en we behouden ons het recht voor om u als gebruiker uit te sluiten van onze site of service.
 
Voor gebruik van diensten van externe partijen, zoals Facebook, zijn mogelijk voorwaarden van externe partijen van toepassing. Facebook past bijvoorbeeld de ‘Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden’ toe op iedere gebruiker en bezoeker van Facebook, en we raden u aan dat u deze voorwaarden leest voordat u gebruikt maakt van een dienst van een externe partij.

Overige

Essity kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. Essity behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om (1) deze juridische verklaring te wijzigen; (2) berichten te controleren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de site op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.
 
Als een voorwaarde of bepaling van deze juridische verklaring wordt vastgesteld als onwettig, ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, worden de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of geschaad.

Gebruiksvoorwaarden accepteren

Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren en de website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies.  U kunt ons gebruik van cookies ook goedkeuren via de instellingen van uw webbrowser.

Inzendingen door gebruikers

Essity kan u toestaan om informatie, opmerkingen of ander materiaal te plaatsen op onze site, sociale-medianetwerken of andere online diensten. Dit wordt gedaan om de stroom van informatie over Essity en onze producten te bevorderen. Zie de voorwaarden voor zulke inzendingen door gebruikers zoals vastgesteld in de juridische verklaring (hierboven).